Search form

Yohane 19:37

37Ota ge gayai zo ego itia,

Nukare nu gaewa urukumunua amira nana giti moka potiro gamunora. Ge gayai eto ago iterato awa.