Search form

Yohane 19:38

Yesu gowewa.

38Yosefe Arimatia natara nu Yesura mai zo wero noisonua, ata nu Yuda ema azu wero tuma diai nuso kaka kerenamu bezero puro noisonua. Nune ami Pilato nana baro Yesura woi ni pasinaira ena dusunamu sero atata wenua. Ago wenu Pilato meni nininu baro dusuninua awa.