Search form

Yohane 19:39

39Nikodemo nu gita pire Yesura nana kei awenua ami ni mu zamare mou nuso 34 kilogram ago puro bamuro Yosefe soremunua awa.