Search form

Yohane 19:4

4Pilato meni noko kei damu niro Yuda emare ego senua wa, “Giu. Na nu puro nisokare nana tupena. Na pasina nuso tamamu sero kau inomite zo kaka tamamu wetena.”