Search form

Yohane 19:40

40Ago wero Yesura woi ni mu zamare meni gutero mo kapawai meni ewewato awa. Yuda ema nukare erama betasara ago inoisowa awa.