Search form

Yohane 19:41

41Yesu dewa zebu amira agewara ni bua zo itinua, amira omata so zo bi ditira asero seka wamai itinua. Gita ema zora woi ago kaka potamu.