Search form

Yohane 19:42

42Are Yuda emara pura amira nena sia waira be itinua, noko bi diti awa zorage itinu giro nuto Yesura woi ago potiwato awa.