Search form

Yohane 19:5

5Ago senu Yesu nu asi dirinare bubuna wai amire tama woi izasewaire dai osero dopenu Pilato meni gipero ego senua awa, “Ema ewa giu.”