Search form

Yohane 19:6

6Ago senu pris babezinomare soldia nusokarere ami giro arero ego sewa awa, “Ni pasinaira witaise, ni pasinaira witaise.” Ago sewa Pilato meni be nusokarera pumuro ego senua awa, “Na pasina nuso kau inona. Nu pasina tepo. Are nikakare nitopekare puro ni pasinaira deu.”