Search form

Yohane 19:7

7Ago senu Yuda ema meni ego sewa awa, “Nu nutope, ‘Na Anutura mai,’ asinowia, are ema ago ine awa betarise lo ge nasokare amira sai itia, are betaise.”