Search form

Yohane 19:9

9Ago wero Yesu noko uzumuro so mokara puro baro atata wero senua awa, ‘Ni nana kei awesi?” Ago senu Yesu meni ina kaka samu donua.