Search form

Yohane 2:1

Yesu meni senu ou meni wain wenua.

1Waiko be eto tepo wenu Galilaya zebura nata zo zazo Kena amira ana ema zo bama ataise amira nena asa-waura wewa mu nate ninu Yesura mia dai ago itinua.