Search form

Yohane 2:16

16Ago wero ema ni guma puro dopero itiwa amire ego senua awa, “Puro bamuu. Nikare Mama nasora ibura ena nena ina-pota wawa stoa ibu ine wai azu tona.” Ago senua awa.