Search form

Yohane 2:18

18Are Yuda ema meni Yesu atata wero ego sewa awa, “Ai meni sesi tani awa wetesi? Anutu meni sai wamesa sia, awa susu awa poti damu namu sero tani putoure zo we ganekare.”