Search form

Yohane 2:19

19Ago sewa Yesu meni be nusokarera pumuro ina ego senua awa, “Nikare ibu ei awa ziwawa nane waiko be etorobara gege eya wana noko dopamunoya.”