Search form

Yohane 2:24

24Yesu nu nutope emara moka gosinoise susu nuso numorekare kaka kerenamu wenua.