Search form

Yohane 2:4

4Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na nukare soremamunona asero tosita? Amira be naso kaka mamu.”