Search form

Yohane 2:8

8Ago wewa amire nu ego senua awa, “Nikare ou aura awa eni dumuro bonara mamera nana puro bamuu.” Ago senu giro puro bamuwa awa.