Search form

Yohane 2:9

9Dumuro puro bonara mamera nana susauwa ou wain wenua awa. Puro bamuwa bonara mama meni ninu be zozowa wenua. Ago wenu nu ou wain awa nana munu amira susu nu kaka gamu, ata soumai ou dumuwa ami giwa. Are bonara mama meni ema bama atitinoinua awa zawa senu munu