Search form

Yohane 20

Yesu seka wero erinua.

1Sande pina kaka atiro baitamu Maria nata nuso Madala ami bi ditira bamunua awa. Baro ego ginua awa. Omata bi ditira so be gazai awa dainiro enibara baro itinua. 2Ago giro sumuro bamuro Simon Petoroto Yesura bua mai kokopaire amira nana kei awero ego senua awa, “Nukare Tuara woi puro baera. Awa nago poteri?” 3Ago senu giro Petoroto otao nuso zore bamu bi ditira niwato awa. 4Ebete sumuro susawiseto otao ami Petoro dainiro gita baro bi ditira kei awenua awa. 5Kei awero omata sora dupuniro mo woi nuso ewewato awa itinu ginua. Ata nu kaka toyamu. 6Ago inoinu Simon Petoro ama kei awero omata sora toiro mo ginua. 7Mo zo gitine ewewato awa dai itinu ginua awa. Mo awa mo enire dai oko itinua. Nu imata enibara bozero baitai itinua. 8Are Petoro meni awa gosinoinu otao nuso gita baro omata sora bera dopenua ami ama toiro ginu me wenua awa. 9Nuto Yesu betero seka wero eramunoya amira ge gayai itinua awa oko giro baitiwato. 10Ago weroto nuto noko ewesemuro bamu nate niwato awa.

Yesu nu Maria nata nuso Madala amira nana kei awenua.

11Maria nu bi ditira so be zorage amira dopero di senua awa. Di toise baro omata sora bera dupuniro anegi wenua. 12Anegi wero angelo eto tama woi kapawaire Yesura zarara itiwato ginua. Zo nu Yesura giti itinua amira zarara, zo Yesura te itinua amira zarara, ago wero itiwato ginua awa. 13Ginu nuto ego sewato awa, “Ni nogoro di tosi?” Ago sewato nu ego senua awa, “Tua nasora woi puro nago baerata kau inona.” 14Ago sero kapeteniro Yesu dopero itinu ginua awa. Giro Yesura giti moka kaka giro baitamu wenua awa. 15Ago wenu Yesu meni atata wero ego senua awa, “Ni nogoro di tosi? Ni are kau inosi?” Ago senu Maria nu ni buara mama meni dopero itinuta asero ego senua awa, “Nine Yesura woi puro baro agewa zora potesita? Se giro baro pumane.” 16Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Maria.” Ago senu nu zuzumeniro Yuda gera “Rabonai” asenua. (Ge nasokaira, “Gipai Ema.”) 17Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na oko ziase. Na Mamera nana kaka witamu awa. Ni baro bua mai nasore ego se: Mama naso awa Mama nisokare. Anutu naso awa Anutu nisokare. Are amira nana witamunona. Ago se gare.” 18Ago senu Maria nata nuso Madala ami ewesemuro baro Yesura bua mai amire ego senua awa, “Na Tua gena. Nu namore ge awa sesia.” Ago senua awa.

Yesura bua mai meni so mokara aunitinoiwa nu nusokare

nana kei awenua.

19Sande pi zinu bua mai meni Yuda ema azu wero auniro so be dewa gamunu itiwa Yesu meni nusokare nana soe ena kei awero dopero ego senua awa, “Azu doro kokopai itiwo.” 20Ago sero boino zara wana etora amire zezegira amire gipenua. Ago wenu bua mai meni Tua nusokare giro yawa sara wewa awa. 21Ago wewa nu noko numorekare ego senua awa, “Azu doro kokopai itiwo. Mama meni na iyetinua, da ago ine nane nikare iyetitinona.” 22Ago sero ozana nuso pise nusokare nana niro ego senua awa, “Ozana pumuu. 23Nikare emara pasina disawa tepo wamunoya. Ota nikare kaka disamu wawa itamunoya.” Ago senua awa.

Tomasra ge.

24Otao nusokare Tomas, zazo nuso zo Didimo, nu awa agewa zora noinu Yesu meni mai enira nana kei awenua. 25Are otao mai eni meni oziga ge numore ego sewa awa, “Nakare Tua genakare.” Ago sewa nu ego senua awa, “Na natope giti moka naso me meni wanera boino zara giro, o wana sisino naso meni boino zara gaero giro, o zezegi nuso gaitara amira sora wana naso meni sineniro giro awamunona, awa ge nisokare me asamunona.” Ago senua awa.

26Waiko be 8 tepo wenu amire bua mai nuso eni ata Tomas dai so mokara toiro so be dapikarago dewa gamunu itiwa Yesu meni nusokare nana soe ena noko kei awero dopero ego senua awa, “Azu doro kokopai itiwo.” 27Ago sero Tomasre ego senua awa, “Ni wana sisino niso meni wana naso ziro gi. Wana niso sineniro zezegi naso ziro gi. Ago wero duba eto noko oko we. Na seka nona awa gasa me wae.” 28Ago senu Tomas meni ego senua awa, “Ni Tua naso. Ni Anutu naso.” 29Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni na gosinosa, are ni na tuma didinosa. Nukare na kaka gamu inoise na tuma diamunora nukare ami dai yawa sara wamunora.” Ago senua awa.

30Tani eni dainiro Yesu meni bua mai nusora nana giti mokara ena wenua awa na buku emira kaka gaero tepo wamu. 31Ota ge gainona amira susu nogoro kota, ego emira awa: Nikare ge ei awa azimuro ninitinoise Yesu nu Soyai Ema Kristo, Anutura Mai, amira ge awa gawa me waise, o nu tuma didinoise zazo nuso emo inoise nuai me ewanana tamawise sero ge awa gainona.