Search form

Yohane 20:1

Yesu seka wero erinua.

1Sande pina kaka atiro baitamu Maria nata nuso Madala ami bi ditira bamunua awa. Baro ego ginua awa. Omata bi ditira so be gazai awa dainiro enibara baro itinua.