Search form

Yohane 20:12

12Anegi wero angelo eto tama woi kapawaire Yesura zarara itiwato ginua. Zo nu Yesura giti itinua amira zarara, zo Yesura te itinua amira zarara, ago wero itiwato ginua awa.