Search form

Yohane 20:13

13Ginu nuto ego sewato awa, “Ni nogoro di tosi?” Ago sewato nu ego senua awa, “Tua nasora woi puro nago baerata kau inona.”