Search form

Yohane 20:14

14Ago sero kapeteniro Yesu dopero itinu ginua awa. Giro Yesura giti moka kaka giro baitamu wenua awa.