Search form

Yohane 20:15

15Ago wenu Yesu meni atata wero ego senua awa, “Ni nogoro di tosi? Ni are kau inosi?” Ago senu Maria nu ni buara mama meni dopero itinuta asero ego senua awa, “Nine Yesura woi puro baro agewa zora potesita? Se giro baro pumane.”