Search form

Yohane 20:16

16Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Maria.” Ago senu nu zuzumeniro Yuda gera “Rabonai” asenua. (Ge nasokaira, “Gipai Ema.”)