Search form

Yohane 20:17

17Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na oko ziase. Na Mamera nana kaka witamu awa. Ni baro bua mai nasore ego se: Mama naso awa Mama nisokare. Anutu naso awa Anutu nisokare. Are amira nana witamunona. Ago se gare.”