Search form

Yohane 20:18

18Ago senu Maria nata nuso Madala ami ewesemuro baro Yesura bua mai amire ego senua awa, “Na Tua gena. Nu namore ge awa sesia.” Ago senua awa.