Search form

Yohane 20:22

22Ago sero ozana nuso pise nusokare nana niro ego senua awa, “Ozana pumuu.