Search form

Yohane 20:24

Tomasra ge.

24Otao nusokare Tomas, zazo nuso zo Didimo, nu awa agewa zora noinu Yesu meni mai enira nana kei awenua.