Search form

Yohane 20:26

26Waiko be 8 tepo wenu amire bua mai nuso eni ata Tomas dai so mokara toiro so be dapikarago dewa gamunu itiwa Yesu meni nusokare nana soe ena noko kei awero dopero ego senua awa, “Azu doro kokopai itiwo.”