Search form

Yohane 20:27

27Ago sero Tomasre ego senua awa, “Ni wana sisino niso meni wana naso ziro gi. Wana niso sineniro zezegi naso ziro gi. Ago wero duba eto noko oko we. Na seka nona awa gasa me wae.”