Search form

Yohane 20:28

28Ago senu Tomas meni ego senua awa, “Ni Tua naso. Ni Anutu naso.”