Search form

Yohane 20:3

3Ago senu giro Petoroto otao nuso zore bamu bi ditira niwato awa.