Search form

Yohane 20:30

30Tani eni dainiro Yesu meni bua mai nusora nana giti mokara ena wenua awa na buku emira kaka gaero tepo wamu.