Search form

Yohane 20:31

31Ota ge gainona amira susu nogoro kota, ego emira awa: Nikare ge ei awa azimuro ninitinoise Yesu nu Soyai Ema Kristo, Anutura Mai, amira ge awa gawa me waise, o nu tuma didinoise zazo nuso emo inoise nuai me ewanana tamawise sero ge awa gainona.