Search form

Yohane 20:4

4Ebete sumuro susawiseto otao ami Petoro dainiro gita baro bi ditira kei awenua awa.