Search form

Yohane 20:5

5Kei awero omata sora dupuniro mo woi nuso ewewato awa itinu ginua. Ata nu kaka toyamu.