Search form

Yohane 20:9

9Nuto Yesu betero seka wero eramunoya amira ge gayai itinua awa oko giro baitiwato.