Search form

Yohane 21

Yesura bua mai eni ou ubura noiwa nu nusokare nana kei awenua.

1Yesura bua mai eni Taibirias ou ubura noiwa nu nusokare nana kei awenua. Bua mai dubu ego amira nana kei awenua: 2Simon Petoro, Tomas zazo nuso zo Didimo, Nataniel Galilaya zebura Kena nata itisonua amira, amire Zebedira mai eto, amire zo eto dai. Ema ago ami poti dara niro itiwa 3Simon Petoro meni enire ego senua awa, “Na wo pumamu susawena.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nakare nimore dai bayanekai.” Ago sero wara witiro bamuwa awa. Susawise pi amire wo kaka pumamu wewa. 4Are ou ubura noiwa pina atitinoinu Yesu meni kora dopenua awa. Dopenu nukare benau nuso oko giro baitiwa. 5Ago wewa Yesu meni nukare atata wero ego senua awa, “Mai awiso, wo nisokare zo itita?” Ago atata wenu nukare ego sewa awa, “Tepo.” 6Ago sewa nu ego senua awa, “Wa wana mera ana mona potiwo osai wo ikai zumawe.” Ago senu mona potiwa osenu wo dainiro-bake ikewa awa. Ago wewa zumu wara namu kaputiwa awa. 7Are Yesura bua mai kokopai meni Petorore ego senua awa, “Awa Tua awa.” Ago senu Simon Petoro nu mo gege awero noinua, are nu “Tua noya owa,” awa niniro tama woi nuso tame awa wosuniro ewara dagimunua awa. 8Nukare kora duku bera asike noiwa, are mai eni meni wa dawinoise mona wore zumuro bamuwa awa. 9Ago wero ete witiro nena ego ine giwa awa. Niao mokara wore mare sasinoise itinua. 10Itinu nukare witiro bamuwa Yesu meni ego senua awa, “Wo pumewa amira eni puro muu.” 11Ago senu Simon Petoro meni wara witiro mona zumu ete ninua awa. Mona mokara wo babezinoma 153 ago itiwa, ata mona oko kapenua. 12Are Yesu meni numorekare ego senua awa, “Muu, nena nawe.” Ago senu bua mai nuso meni “Ni aweni?” ago atata wamu sero giwa mou wenu giro dowa. Nera kota, nu Tua awa, awa emoko giwa kei awenua awa. 13Are Yesu meni wo ma bona wero numorekare potinua awa.

14Are Yesu nu betaira ena seka wero eriro bua mai nusora nana kei awenu be etorobara wenua awa.

Yesu meni Petoro be etorobara atata wenua.

15Nena niwa amire Yesu meni Simon Petoro atata wero ego senua awa, “Simon Yohanera mai, otao mamai niso nukare na ara tapinowera, awa nine nukare dainitinoise na ara bamu tapinowesa, awa me ni?” Ago senu Petoro meni ina ego senua awa, “Tua, nage otao wero nowenage, awa gosinosa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni lama dubu naso awa uninoise noiyo.” 16Ago sero noko atata wero ego senua awa, “Simon Yohanera mai, ni me na ara tapinowesita?” Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Tua, nage otao wero nowenage, awa gosinosa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni lama dubu nasora dia wero noiyo.” 17Ago sero noko atata wero ego senua awa, “Simon Yohanera mia, nage otao wero nowenage, awa me ni?” Tairo nuaira atata wenu be etorobara wenu Petoro nu pumunu nuso nana mou wenu giro duba nitinoise ego senua awa, “Tua, ni nena bamubamu giro tepo inowesa. Nage otao wero nowenage awa gosinosa awa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni lama dubu naso uninoise noiyo. 18Na me memeka sane. Ni mai seka noise nitope ipu sapi diai niso diro ebata nago nago bayamu susawewesa. Ata noma zai wero wana niso suamasa ema zo meni ipu sapi diai niso diro masi oko bayamu samunosa amira ni puro bayamunoya.” 19Yesu meni ago toise Petorora betai amira ge awa kereninua. Betai nuso meni Anutura zazo de ike namu inoinua awa senua awa. Ge ago sero numore ego senua awa, “Mu, na ama ganase.” 20Are Petoro meni zuzumeniro Yesura bua mai kokopai nuso nana atune susaunu ginua. Mai awa gita Betai Daininua amira bona ninoiwa amire Yesu nana zorage baro ge dane potiro atata wero ego senua awa, “Tua, ai meni ni kerenamunoi?” 21Mai ago senua ami ama susaunu giro Petoro meni Yesu atata wero ego senua awa, “Tua, mai ei awa gire?” 22Ago atata wenu Yesu meni ego senua awa, “Nu dago nuai na ewesemuro mamu samunona, awa nena awa nena niso oko aewa. Ni na ama gane.” Ago senua awa. 23Are ge ninai eni meni ama namore ge bisi ego sewa awa, “Mai awa nu oko betamunoya.” Ago toisowa awa. Ata Yesu meni namore ego oko senua, “Nu oko betamunoya.” Ge ego gege senua awa, “Nu dago nuai na ewesemuro mamu samunona, awa nena awa nena niso oko aewa.”

24Na nena awa dapikarago giro baitina ami kereniro ge ei awa gaetena. Are nikare namore ego gosinowewa, ge naso me bamubake.

25Ota Yesu meni tani eni-kani inoisonua awa. Ota ema meni tani Yesu inoisonua awa da da bukura gayamera, awa buku meni zebu sero topetiro tepo wami, tanita.