Search form

Yohane 21:11

11Ago senu Simon Petoro meni wara witiro mona zumu ete ninua awa. Mona mokara wo babezinoma 153 ago itiwa, ata mona oko kapenua.