Search form

Yohane 21:13

13Are Yesu meni wo ma bona wero numorekare potinua awa.