Search form

Yohane 21:14

14Are Yesu nu betaira ena seka wero eriro bua mai nusora nana kei awenu be etorobara wenua awa.