Search form

Yohane 21:15

Yesu meni Petoro be etorobara atata wenua.

15Nena niwa amire Yesu meni Simon Petoro atata wero ego senua awa, “Simon Yohanera mai, otao mamai niso nukare na ara tapinowera, awa nine nukare dainitinoise na ara bamu tapinowesa, awa me ni?” Ago senu Petoro meni ina ego senua awa, “Tua, nage otao wero nowenage, awa gosinosa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni lama dubu naso awa uninoise noiyo.”