Search form

Yohane 21:16

16Ago sero noko atata wero ego senua awa, “Simon Yohanera mai, ni me na ara tapinowesita?” Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Tua, nage otao wero nowenage, awa gosinosa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni lama dubu nasora dia wero noiyo.”