Search form

Yohane 21:17

17Ago sero noko atata wero ego senua awa, “Simon Yohanera mia, nage otao wero nowenage, awa me ni?” Tairo nuaira atata wenu be etorobara wenu Petoro nu pumunu nuso nana mou wenu giro duba nitinoise ego senua awa, “Tua, ni nena bamubamu giro tepo inowesa. Nage otao wero nowenage awa gosinosa awa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni lama dubu naso uninoise noiyo.