Search form

Yohane 21:2

2Simon Petoro, Tomas zazo nuso zo Didimo, Nataniel Galilaya zebura Kena nata itisonua amira, amire Zebedira mai eto, amire zo eto dai. Ema ago ami poti dara niro itiwa