Search form

Yohane 21:20

20Are Petoro meni zuzumeniro Yesura bua mai kokopai nuso nana atune susaunu ginua. Mai awa gita Betai Daininua amira bona ninoiwa amire Yesu nana zorage baro ge dane potiro atata wero ego senua awa, “Tua, ai meni ni kerenamunoi?”