Search form

Yohane 21:25

25Ota Yesu meni tani eni-kani inoisonua awa. Ota ema meni tani Yesu inoisonua awa da da bukura gayamera, awa buku meni zebu sero topetiro tepo wami, tanita.