Search form

Yohane 21:3

3Simon Petoro meni enire ego senua awa, “Na wo pumamu susawena.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nakare nimore dai bayanekai.” Ago sero wara witiro bamuwa awa. Susawise pi amire wo kaka pumamu wewa.